Atalar sözləri

Qafqaz l ə zgil ə rin in ç ox lu maraql ı v ə ibrətamiz k ə lamlar ı var . Onlar  h ə yat h ə qiq ə tlərinə uyğun m ə lumatlar ı çatdırmaq üçün m ü drik insanlar t ə r ə find ə n yaradılır .   Atalar s ö z lərini yerində və vaxtında dem ə k l ə zgil ə rdə böyük bacar ı q hesab olunur .
2011- ci ilin fevral ay ı nda Bak ı dakı Üfüq - S dil tədqiqatı təşkilatında atalar s ö zl ə ri m ö vzusunda seminar ke ç irilmi ş dir . Seminarda dig ə r Qafqaz dill ə rinin n ü may ə ndələri ilə yanaşı ləzgilərin nümayəndələri atalar sözlərinin x ü susiyy ə tl ə rini araşdırmış və onların təhlili və dünyaya çatdırılması haqqında fikirlərini bölüşmüşlər . Seminarda müdriklik və axmaqlıq haqqında ləzgi atalar sözlərindən hazırlanmış bir video göstərilmişdir.
"Samur" qəzeti səhifələrindən, ayrı-ayrı kitablardan, internetdən 400-dən çox ləzgi atalar sözləri toplanmışdır.  

Суьлейманан меслятар - Авсиятар

Süleymanın məsəlləri - Əlaqələr